Internet Librarian International Conference Report,,en,Vår takk til John Coll SLA Europas Past President,,en,John er leder for tilgang på National Library of Scotland i Edinburgh,,en,og digital tilgang,,en,Jeg deltok på denne konferansen i London som fant sted over17 / 18 oktober,,en,Den ILI Conference er et veletablert arrangement og dette året var spesielt populære,,en,delegater var til stede med et stort antall fra utenfor Storbritannia,,en,alene fra Norge.,,en,ILI støttes av en rekke organisasjoner, inkludert SLA Europa,,en,Det var et bredt spekter av foredrag under konferansen organisert rundt spores temaer,,en,Nedenfor følger en smak av bare noen få av disse emnene,,en,State Library of Victoria,,en,Kate Torney ga hovedtalen på dag én,,en,Hun er administrerende direktør i statsbibliotek og interessant,,en | SLA Europa

Vår takk til John Coll SLA Europes tidligere president for denne konferanserapporten. John is Head of Access at the National Library of Scotland in Edinburgh. Han er ansvarlig for alle aspekter av tilgang på biblioteket inkludert lesesalstjenester og forespørsler, arrangementer og utstillinger, læring og formidling, and digital access.

I attended this conference in London which took place over17/18 October 2017. The ILI Conference is a well-established event and this year was particularly popular. Over 300 delegates were in attendance with a large number from outside the UK. (25 alone from Norway.) ILI is supported by a range of organisations including SLA Europe.

There was a wide range of talks during the conference organised around tracked themes. The following provides a flavour of just a few of these topics:

  1. State Library of Victoria. Kate Torney gave the keynote speech on day one. She is CEO of the State Library and interestingly, tidligere direktør for News ABC Australia,,en,deres visjon,,en,Prosjektet er nyutvikle sitt gamle biblioteket skape ytterligere offentlige rom,,en,nyutvikle gamle lesesaler og gjør det gjennom en kombinasjon av statlige penger og pengeinnsamling,,en,Den totale kostnaden er 88m ASD med over 20m ASD skal heves fra ikke-offentlige kilder,,en,The State Library hevder å være travlere enn British Library og Library of Congress med over,,en,million fysiske besøk per år,,en,trenden ser,,en,Ken Bicknell digitale ressurser Manager på LA fylke Metropolitan Transport Authority ga en utmerket diskusjon om virkningen av endring og på biblioteket yrket og behovet for å se på teknologiske trender outwith vår profesjon som kan på noen scene fungere som en disruptor,,en,Blockchain ble nevnt som et mulig eksempel.,,en. Their Vision 2020 Project is redeveloping their old library creating additional public space, redeveloping old reading rooms and doing so through a combination of government money and fundraising. The total cost is 88m ASD with over 20m ASD to be raised from non-government sources. The State Library claims to be busier than the British Library and the Library of Congress with over 2 million physical visits per annum.
  2. Future klar: trend watching Ken Bicknell Digital Resources Manager at LA County Metropolitan Transport Authority gave an excellent talk on the impact of change and on the Library profession and the need to look at technology trends outwith our profession that may at some stage act as a disruptor. (Blockchain was cited as a possible example.) Foredraget hadde også linker til noen gode trendwatching kilder for biblioteker,,en,Det interessante begrepet aktive samlinger vs hoarders ble også diskutert i sammenheng med biblioteker med mange biblioteker fokus for mye på å fremme størrelsen på sine samlinger snarere enn hvordan de ble brukt aktivt,,en,Det var en rekke presentasjoner på dette emnet,,en,Disse varierte fra brukerstyrt plass planlegging ved Universitetet i Plymouth og Indiana University-Purdue gjennom å lære av brukeropplevelsen ved University of Hull og Hellinsborg Public Library i Danmark,,en,Plymouth ble kranglet at du ikke trenger å gjennomføre undersøkelser,,en,interessant som vi er i ferd påbegynner oss,,en,men jeg var ikke overbevist av sine argumenter Men,,en. The interesting concept of active collections vs hoarders was also discussed in the context of Libraries with many libraries focussing too much on promoting the size of their collections rather than how they were actively used.
  3. UX There were a number of presentations on this topic. These ranged from user-driven space planning at the University of Plymouth and Indiana University-Purdue through to learning from user experience at the University of Hull and the Hellinsborg Public Library in Denmark. Controversially, Plymouth were arguing that you don’t need to conduct surveys (interesting as we are about commence ours) but I wasn’t convinced by their arguments However, det var noen gode bevis på nytten av observasjonsstudier samt spekter av teknikker brukes med slike underholdende vilkår som den AEIOU rammeverk og kjærlighet og bryte opp brev til biblioteket,,en,Markedsføring til biblioteker,,en,Jeg deltok på et par økter her og igjen,,en,det var noen gode eksempler på innovative arbeid,,en,Bruken av fotofortellinger ved Universitetet i Toronto for å formidle reisen av boka gjennom biblioteket og hvordan du bruker Questionpoint var gode eksempler på enkle tilnærminger som hjalp sine sosiale medier kampanjen og en andre bibliotek kan ønske å adoptere,,en,Fortellinger / overbevisende fortelling,,en,Mer av et tema på tvers av en rekke foredrag i stedet for et bestemt emne,,en.
  4. Marketing to Libraries. I attended a couple of sessions here and again, there were some good examples of innovative work. The use of photo narratives at the University of Toronto to convey the journey of the book through the Library and how to use Questionpoint were good examples of simple approaches that helped their social media campaign and one other libraries might wish to adopt.
  5. Storytelling/compelling narrative. More of a theme across a number of talks rather than a specific topic. Fra behovet for å selge visjon av Statsbiblioteket i Victoria til potensielle givere til å bruke historiefortelling som et middel til å forklare innhold på ETH Biblioteket i Sveits var det noen gode eksempler på hvordan og hvorfor dette er en sentral forutsetning for bibliotekene,,en,Bruk av interaktiv teknologi,,en,Dette var en helt annen sesjon med en interaktiv workshop hvor deltakerne ble invitert til å se og spille med eksperimentell og eksisterende teknologi for biblioteker,,en,Disse varierte fra QR / NFC-programmer om til sjømerker og AR,,en,Ikke alt utstyr fungerte, men det var en forfriskende og annerledes tilnærming til å kommunisere bruk av slik teknologi,,en.
  6. Use of interactive technology. This was a very different session with an interactive workshop where delegates were invited to see and play with experimental and existing technology for Libraries. These ranged from QR/NFC applications though to beacons and AR. Not all the equipment worked but it was a refreshing and different approach for communicating the use of such technology. Hva var klart var at smarttelefoner vil være de viktigste middel til å engasjere seg med mye av denne teknologien og bibliotekene må ha dette i bakhodet når vi planlegger fremtidige områder og tjenester,,en,Forskning Hacks,,en,Andy Tattersall fra University of Sheffield og noen som gjør mye nyskapende arbeid snakket om forsknings hacks,,en,Disse ble kuratert pedagogiske programmer for å hjelpe studenter og ansatte i forskning,,en,dette var en flink og lave kostnader innovasjon for å kommunisere hvordan du bruker viktige verktøy / apps som kan komme forskere,,en,Listen over hacks er tilgjengelig på,,en,Konklusjon,,en,Dette var en god konferanse med internasjonal deltakelse,,en.
  7. Research Hacks. Andy Tattersall from the University of Sheffield and someone who is doing a lot of innovative work talked about research hacks. These were curated educational apps to help students and staff in research. Igjen, this was a clever and low cost innovation for communicating how to use key tools/apps that can benefit researchers. The list of hacks is available at http://bit.ly/18NiAEa

Conclusion

This was a good conference with an international attendance. Selv om hendelsen hadde et sterkt fokus på emner av bruk til fagbibliotek var det en rekke foredrag som vil appellere til andre bibliotek, og dette var tydelig fra antall SLA medlemmer deltar arbeider i ulike sektorer,,en,ILI vil være tilbake i,,en,og det ville være verdt å holde dette i bakhodet når det gjelder fremtidige konferanser,,en. ILI will be back in 2018 and it would be worth keeping this in mind in terms of future conferences.