Event Review av Nigel Dickinson,,en,SLA Karriere Stories 27 juni,,en,Vår takk til Nigel Dickinson,,en,som ber akseptert et tilbud om å gjennomgå Karriere Stories Evening,,en,Nigel er salgsdirektør i Armadillo Business Information har tidligere brukt,,en,år ved Dun,,en,Bradstreet og vært administrerende direktør i Key Note,,en,Han er en vanlig,,en: SLA Career Stories 27th June 2017

Event Review av Nigel Dickinson,,en,SLA Karriere Stories 27 juni,,en,Vår takk til Nigel Dickinson,,en,som ber akseptert et tilbud om å gjennomgå Karriere Stories Evening,,en,Nigel er salgsdirektør i Armadillo Business Information har tidligere brukt,,en,år ved Dun,,en,Bradstreet og vært administrerende direktør i Key Note,,en,Han er en vanlig,,en: SLA Career Stories 27th June 2017

Our thanks to Nigel Dickinson,,en,Nigel er salgsdirektør i,,en,Armadillo Business Information,,en,har tidligere brukt,,en,Han er en vanlig deltaker av SLA og har deltatt i formelle og uformelle kapasiteter i ulike bransjeorganisasjoner gjennom årene,,en,Som stipendiat utdannet ved Keele University er han trolig en av de studentene i baren som Neil Infield søkt å unngå ved å jobbe på biblioteket,,en,Kampanjen for kvelden minnet oss om at å trives i de siste årene,,en,informasjonssystemer fagfolk har hatt å kontinuerlig tilpasse mens fremme verdien av deres tradisjonelle funksjon,,en,Vi samlet på British Library,,en,forfrisket av første regn av sommeren,,en,å høre karriere historier om fire informasjons fagfolk hentet fra ulike bransjer,,en, who kindly accepted an offer to review the Careers Stories Evening. Nigel is Sales Director at Armadillo Business Information having previously spent 30 years at Dun & Bradstreet and been Managing Director of Key Note. He is a regular attendee of SLA and has participated in formal and informal capacities in various trade organisations over the years. As a fellow graduate of Keele University he is probably one of those students in the bar that Neil Infield sought to avoid by working in the library.

The promotion for the evening reminded us that to thrive in recent years, information professionals have had to continuously adapt whilst promoting the value of their traditional function.

 

We gathered at the British Library, refreshed by the first rain of the summer, to hear career stories of four information professionals drawn from different industry sectors.

Sally Connor, Strategic Analyst, EY,,en,University of Greenwich,,en

Sally er for tiden omfavner utfordringen med å navigere sin vei rundt det store dynamiske virksomhet som er EY,,en,På eksamen innså hun at hennes første ambisjoner om å drive et kunstgalleri var ikke lenger prioritert og en lidenskap for forskning førte til at hun blir en informasjonsassistent ved Justisdepartementet,,en,Sally innså at mens næringer vil komme og gå,,en,Det var alltid kommer til å være et marked for forskning og analyse for å hjelpe bedrifter å investere pengene sine,,en,Stillinger på alle fire store konsulentselskaper har fulgt,,en,Sally er på smerter å påpeke,,en,Hun er ikke en bankmann,,en,Gjennom årene roller og ansvar ble mer strategisk,,en,Ett spill skiftende rolle kom da innebygd i teamet,,en,heller enn å sitte i en egen forsknings funksjon,,en,et initiativ rost av partner,,en.

On graduating she realised that her first ambition of running an art gallery was no longer the priority and a passion for research led to her becoming an Information Assistant at the Ministry of Justice. Sally realised that whilst industries will come and go, there was always going to be a market for research and analysis to help businesses invest their money. Positions at all big four consultancies have followed. Men, Sally is at pains to point out, she is not a banker!

Over the years roles and responsibilities became more strategic. One game changing role came when embedded in the team, rather than sitting in a separate research function- an initiative championed by the Partner. En større forståelse av både kundenes mål og de av virksomheten,,en,førte til at hun er en viktig rådgiver for toppledelsen,,en,Det er viktig å alltid skanne horisonten og forberede seg på de kommende trender,,en,tenke på hvordan du kommer til å være forberedt på,,en,års tid med blockchain,,en,robotikk og AI på vei,,en,Å ha encountere,,en,d en konservativ tilnærming til innovasjon og endring på en arbeidsgiver Sally fast bestemt på å forlate og vil oppfordre andre til å alltid vurdere å gjøre det,,en,Og ikke vær redd for å intervjue potensielle arbeidsgivere å sjekke at de vil passe godt for deg, så vel som vice versa,,en,Neil Infie,,en,ld,,en,En utdannet ved Keele universitet,,en,Neil startet sin informasjon karriere som arbeider i biblioteket,,en,Det var enten det eller baren.,,en,Etter å ha studert datamaskin viten,,en, led to her being a crucial advisor to senior management.

It is vital to always scan the horizon and prepare for the coming trends. For eksempel, think about how you are going to be prepared for 5 years time with blockchain, robotics and AI on their way. Having encountere
d a conservative approach to innovation and change at one employer Sally determined to leave and would encourage others to always consider doing so. And don’t be afraid to interview potential employers to check they will be a good fit for you as well as vice versa.

Neil Infield, Virksomhet & IP Centre Manager, The British Library

A graduate of Keele University, Neil started his information career working in their library. (It was either that or the bar.) After studying computer scien

ce han oppdaget at han ønsket å gjøre noe annet,,en,En katalogise jobb på South Bank Polytechnic fulgt og deretter en informasjons kurs på Polytechnic of North London,,en,med jobber i ulike biblioteker under alle helligdager,,en,Første arbeidsgiver etter andre konfirmasjonen var Institute of Petroleum,,en,Til tross for strålende kontorer på New Cavendish Gate inkludert takmalerier Neil oppfattes liten sjanse for avansement,,en,Han flyttet til Hermes Investment Management der han hadde en veldig støttende konsernsjef,,en,klarte et team på syv og brukt,,en,lykkelige år,,en,En stor triumf var å utvikle og lansere sitt intranett,,en,til tross for hans sjef fortelle ham om ikke å gjøre det,,en,Redundans - noe alle bør være forberedt på,,en,kom sammen med et nytt regime,,en! A cataloguing job at South Bank Polytechnic followed and then an information course at Polytechnic of North London, with jobs in various libraries during all the holidays.

First employer after second graduation was the Institute of Petroleum. Despite glorious offices on New Cavendish Street including ceiling murals Neil perceived little chance of advancement. He moved to Hermes Investment Management where he had a very supportive Chief Executive, managed a team of seven and spent 16 happy years. A major triumph was developing and launching their intranet, despite his boss telling him not to do it.

Redundancy – something everyone should be prepared for – came along with a new regime, gi Neil muligheten til å jobbe med karrierer konsulenter for å finne ut hva han egentlig ønsket å gjøre,,en,Han innså at han ønsket å fortsette det han elsket,,en,å være en informasjons profesjonell,,en,I løpet av sin tid på BL nye ferdigheter har blitt avdekket,,en,trening som en bedrift rådgiver og hjelper laun,,en,ch av mange nye bedrifter,,en,Se opp for Amelia Rope sjokolade,,en,den Morpher folding hjelmen,,en,den Kikka Grave og Keep Me Smykker,,en,Tips for karriere suksess,,en,eller hvordan å minimere risikoen for å mislykkes,,en,Aldri slutt å lære,,en,Bli involvert i utenomfaglige aktiviteter f.eks,,en,vinne skyhet,,en,Embrace sosiale medier,,en,Være ambisiøs for deg selv og ditt team f.eks,,en,skriv bransjepriser,,en,Få koblet f.eks,,en,Du vet aldri hvor den neste muligheten vil komme fra,,en,Lær å håndtere oppover,,en. He realised that he wanted to continue what he loved – being an information professional.

During his time at the BL new skills have been unearthed, training as a business advisor and helping the laun

ch of many new businesses. Look out for Amelia Rope chocolate, the Morpher folding helmet, the Kikka Digga and Keep Me Jewellery.

Tips for career success (or how to minimise the risk of failure):

 • Never stop learning
 • Get involved in extra-curricular activities e.g. SLA
 • Overcome shyness
 • Embrace social media
 • Be ambitious for yourself and your team e.g. enter industry awards.
 • Get connected e.g. LinkedIn. You never know where that next opportunity will come from.
 • Learn to manage upwards
 • Føle frykt og gjør det likevel - offentlige taler,,en,Halvparten tid fulgt med forfriskninger gitt courtesy of SLA,,en,Overfladisk Virginia har hatt samme arbeidsgiver for nesten,,en,Som ikke gjør rettferdighet til hennes store antallet og variasjonen av roller,,en,Kommer fra Lake District å jobbe for Inner London Education Authority Virginia ble bokført til Woolwich videregående skole,,en,Tidlig i sin karriere i,,en,hun oppdaget en evne til teamledelse som nettstedet Bibliotekar i Charlton,,en,Sammen med et ønske om å flytte inn i høyere utdanning det førte til hennes første stilling ved Thames Polytechnic,,en,senere University of Greenwich,,en,som Reader Tjenester Bibliotekar,,en,Avery Hill i,,en,Deretter oppdager et nytt nettsted var å åpne Virginia begjært å kjøre den,,en,bli Sidebibliotekar ved Deptford i,,en!

Half time followed with refreshments provided courtesy of the SLA.

 

Virginia Malone, Head of Library Services, University of Greenwich

Superficially Virginia has had the same employer for almost 30 år. That does not do justice to her sheer number and variety of roles.

Arriving from the Lake District to work for Inner London Education Authority Virginia was posted to Woolwich College of Further Education. Early in her career in 1984 she discovered an aptitude for team management as site Librarian in Charlton. Coupled with a desire to move into Higher Education it led to her first position at Thames Polytechnic, later University of Greenwich, as Reader Services Librarian, Avery Hill in 1988.

Subsequently discovering a new site was to open Virginia petitioned to run it, becoming Site Librarian at Deptford in 1990.

Ytterligere posisjoner og steder fulgt inkludert flytting av universitetet til den historiske Old Royal Naval College,,en,Virginia utviklet kompetanse i å håndtere og flytte bibliotekene som de ble etter hvert konsolidert fra,,en,Neste innlegg resulterte fra frivillig til å administrere biblioteket i Medway,,en,et samarbeid mellom Greenwich,,en,Kent og Canterbury Christ Church universiteter,,en,Den nyopprettede Drill Hall bibliotek,,en,meter,,en,den lengste i Europa,,en,var en,,en,mile pendle,,en,Likevel seks lykkelige år etterfulgt som leder,,en,En retur hjem fulgt,,en,Universitetet hadde kjøpt et nytt bibliotek område sentralt i Greenwich i Stockwell Street og Virginia tilbrakte tre år jobbet med arkitekter og planlegging for,,en,åpning,,en,Biblioteket holdt landskaps,,en,takhager og de mest moderne fasiliteter,,en. Virginia developed expertise in managing and moving libraries as they were gradually consolidated from 13 til 3.

The next post resulted from volunteering to manage the library at Medway, a collaboration between Greenwich, Kent and Canterbury Christ Church Universities. The newly created Drill Hall library, (184 metres – the longest in Europe), was a 30 mile commute! Yet six happy years followed as Manager.

A return home followed. The university had acquired a new library site in central Greenwich in Stockwell Street and Virginia spent three years working with architects and planning for the 2014 opening. The library featured landscaping, roof gardens and the most modern facilities, alt i samsvar med World Heritage Site retningslinjer,,en,Det var på,,en,RIBA Awards shortlist,,en,Større suksess kom,,en,Leder av bibliotektjenester i,,en,opprettelsen av,,en,Connecting People til Kunnskap,,en,strategisk plan,,en,konsolidering av tre Universitetsbiblioteket Management Systems i ett felles system,,en,Virginia har i hele sin karriere eksemplifisert en viktig lærdom hun ville dele,,en,la folk få vite når du er klar for en forandring,,en,ellers de store nye muligheter vil gå andre steder,,en,Post * shift,,en,Cerys akseptert at hun aldri hatt en karriereplan,,en,Hun hadde tidlig slektskap for informasjon,,en,sove på hauger av bøker som barn,,en,og for endring,,en,bevege seg rundt om i verden for sin første,,en,delta,,en,skoler,,en,uteksaminert i,,en. It was on the 2015 RIBA awards shortlist.

Further successes came: Head of Library Services in 2014; creation of Connecting People to Knowledge 2015 strategic plan; consolidation of three university Library Management Systems into one shared system.

Throughout her career Virginia has exemplified one key lesson she would share: let people know when you are ready for a change, otherwise those great new opportunities will go elsewhere!

 

Cerys Hearsey, Principal & Lead Consultant, Post*shift

Cerys accepted that she never had a career plan. She did have early affinities for information, sleeping on piles of books as a child, and for change, moving around the world for her first 17 år, attending 12 schools.

Graduating in 2003 Cerys besluttet mot arkeologi og returnerte til utdanning på biblioteket skolen i Birmingham også gjennomføre en mastergrad i kunstig intelligens,,en,Cerys har gode minner fra sin første jobb i Utenriksdepartementet bibliotek,,en,plassert under den berømte fylt slange,,en,Cerys tro ble dannet på at det ikke er nok å være fokusert utelukkende på en enkelt disiplin,,en,en forkjærlighet for informasjon gjelder noen praktisk anvendelse,,en,Hun oppdaget også at hun elsker å jobbe med mennesker som drømmer stort,,en,vet hvordan de skal ha det gøy og få sh * t gjort,,en,Tid ble brukt som arbeider med en tidlig mentor Judi Vernau,,en,bygge taksonomier,,en,og deretter som en avdeling for internasjonal utvikling forsker,,en,Etter at Cerys validert sine egne ferdigheter ved hjelp evne kartlegging mot potensielle roller,,en,Dette førte til en stor rolle på Headshift,,en.

Cerys has fond memories of her first job in the Foreign Office library, positioned beneath the famous stuffed snake!

Cerys’s belief was formed that it is not enough to be focused purely on a single discipline, a love of information is applicable to any practical application. She also discovered she loves working with people who dream big, know how to have fun and get sh*t done.

Time was spent working with an early mentor Judi Vernau, building taxonomies, and then as a Department for International Development researcher.

After that Cerys validated her own skills using capability mapping against potential roles. This led to a great role at Headshift, “En gjeng med fantastiske personer ledet av Lee Bryant”,,en,etterfulgt av skuffende opplevelse av å se det kjøpt og effektivt stengt gjennom konsolidering,,en,Dette pirret interessen i bedriftskultur og atferd,,en,fører Cerys å bygge en kunnskapsbase for å hjelpe endre måten folk jobber,,en,Deretter kontaktet av Lee og Liz Wilson til å bli med sin nye virksomhet Post * Shift,,en,Cerys begynte å jobbe med bedrifter for å finne ut hvordan du utnytter den digitale verden for å skape nye inntektsstrømmer,,en,Hennes kunnskapsbase montert rett,,en,Hun har hatt,,en,for eksempel,,en,arbeider med kunder som Bosch og Schlumberger for å forbedre tekniske prosesser og avskrekke haier fra å spise oljeleting utstyr,,en,Hennes erfaring fører Cerys å understreke viktigheten av mentorer i karriereutvikling,,en, followed by the disappointing experience of seeing it acquired and effectively shut down through consolidation. This piqued an interest in corporate culture and behaviours, leading Cerys to build a knowledge base to help change the way people work.

Subsequently approached by Lee and Liz Wilson to join their new business Post*Shift, Cerys started working with businesses to discover how to leverage the digital world to create new revenue streams. Her knowledge base fitted right in! She has enjoyed, for instance, working with clients such as Bosch and Schlumberger to improve engineering processes and deter sharks from eating oil exploration equipment!

Her experience leads Cerys to emphasise the importance of mentors in career development, og angrer ikke,,en,Noen felles temaer hadde dukket opp ...,,en,Studerer man disiplin på høyere nivå kan føre til omfavner informasjon som en helhet og en retningsendring,,en,Fordelene med å forutse og omfavne endring,,en,En styrking av informasjonshåndtering kan utnyttes og brukes til noe,,en,En Fulgt,,en,Hva mener du er viktige karriere ferdigheter,,en,grunn~~POS=TRUNC programmering,,en,Cerys,,en,Folk ferdigheter,,en,bevissthet for å vurdere hvilke muligheter som finnes i fremtiden, eller resten av verden,,en,Forstå teknologiens rolle,,en,Hva er din neste karrierevalg,,en,Semi pensjon men å sette de virksomheten starter opp erfaringer på prøve,,en,Avhenger av om universitetet ønsker å flytte bibliotekene rundt igjen,,en,ingen anelse,,es,Vi trakk seg tilbake til t,,en,Han pub for å se gjennom våre egne karrierer etter en underholdende og tankevekkende kveld,,en.

Some common themes had emerged….

 • Studying one discipline at graduate level can lead to embracing information as a whole and a change in direction
 • The benefits of anticipating and embracing change
 • An appreciation of information management can be leveraged and applied to anything

 

Q&A Followed

What do you feel are essential careers skills?

 • Basic programming (Cerys)
 • People skills, awareness to assess what opportunities exist in the future or wider world (Virginia)
 • Understanding the role of technology (Neil)

What is your next career move?

 • Semi retirement but putting those business start up experiences to the test (Neil)
 • Depends on whether the university wants to move libraries around again (Virginia)
 • No idea (Cerys)

 

We retired to the pub to review our own careers following an entertaining and thought-provoking evening. Takk til alle våre bidragsytere,en.